Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely Breeders Association of the Slovak Carniolan queen bees © www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37)
Vážení chovatelia matiek! Vlaňajší rok patril na väčšine územia Slovenska medzi znáškovo podpriemerný. Významnou mierou k tomu prispeli viaceré vlny horúčav, ktoré ochudobnili včeliu pastvu o podnecovacie znášky a medovicu. Po odkvitnutí monokultúrnej repky, podpriemernej agátovej aj slnečnicovej znáške v krajine prevládli vyprahnuté poľnohospodárske púšte bez kvitnúcich rastlín. Náhly deficit nektáru a peľu spôsobil včelstvám potravinový šok. Bez pomoci včelára došlo k redukcii plodovania a k oslabeniu imunity. V horských oblastiach čiastočne pomohla malina a vŕbka, na ostatných včelniciach pravidelné dopĺňanie zásob, včasné preliečenie a zakŕmenie. Keďže počet exponovaných bezznáškových oblastí nezvratne narastá, viacerí odborníci tento stav označujú za lokálne prevčelnenie krajiny. V rokoch chudobných na znášku hrá významnú úlohu pôvod a kvalita matiek. V prírode existuje interakcia medzi genotypom a prostredím. Bolo vedecky dokázané, že v odolnosti voči chorobám a v prežívateľnosti najlepšie obstáli miestne pôvodné, importom neprekrížené populácie včiel. Preto sme v našom združení prijali uznesenie, aby podpora z Národného programu bola poskytnutá len na matky uznaných slovenských línií, nie importovaných línií. Vieme, že kvalita matiek je ohrozená viac ako bola v minulosti. Niektoré riziká nevieme ovplyvniť, no musíme im predchádzať, alebo ich dopad minimalizovať. V minulosti pri 1 až 2 páriacich letoch si matky uložili do spermatéky 5 – 7 milión spermií. V súčasnosti vykonajú od 1 do 5 páriacich letov, počas ktorých získajú v priemere necelých 4,4 milióna spermií. Je známe, že matky, ktoré získajú menej ako 0,5 milióna spermií včelstvo v krátkom čase mení tichou výmenou. Čoraz častejšie sa stáva, že pri párení nezískajú žiadne spermie a následne sú trúdokladné. Nie je to len vinou matiek, rovnako ohrozené sú aj trúdy. Najväčším rizikom býva synergický efekt – súčasné pôsobenie viacerých faktorov naraz, hlavne: horúčavy, stres, potrava kontaminovaná pesticídmi (neonikotinoidy), reziduá chemoterapie a z chorôb nozematóza, klieštik a ním prenášané virózy ... Už krátkodobé prehriatie trúdieho plodu o 1,5°C má za následok zníženie počtu spermií o 90%. Matkám sa pri prehriatí môže usmrtiť až 50% spermií v spermatéke. Pri súčasnom pôsobení nozematózy a neonikotinoidov matky zahynú do 3 mesiacov od narodenia , trúdom sa zníži počet životaschopných spermií takmer o 40%. Tiež prítomnosť klieštikov na plode spôsobuje zníženie počtu spermií až o 50%. Klieštiky prenášajú virózy, čím oslabujú imunitu všetkých kást. K prenosu vírusov dochádza aj pri kopulácii infikovanou spermou trúdov. Z uvedeného vyplýva, že hlavne v problémových rokoch, aké možno očakávať aj v blízkej budúcnosti , je nevyhnutné venovať kvalite matiek a trúdov mimoriadnu pozornosť a odchov naplánovať v období, kedy je v prírode dostatok potentných trúdov. Pri obmene matiek nad 50% je aj výpadok včelstiev evidentne nižší ako v chovoch, v ktorých výmenu matiek podceňujú. Preto žiadam všetkých chovateľov aby dodali pre prax čo najväčší počet kvalitných matiek s výkonným a životaschopným potomstvom, za čo im vopred ďakujem. Liptovský Hrádok, január 2018 . Ing. Ján Kopernický predseda Združenia