© www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37)
4.5.1   Pomoc   na   nákup   včelích   matiek   slovenskej   kranskej   včely   zo   šľachtiteľského,   rozmnožovacieho   chovu   z uznanej línie slovenskej kranskej včely (§ 8 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.) Prijímateľ   pomoci:    včelár,   ktorý   nakúpil   včelie   matky   od   chovateľa   včelích   matiek   s   dekrétom   šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z preverenej línie Výška pomoci: do 10 EUR na kus na kúpenú voľne spárenú včeliu matku, do 15 EUR na kus na kúpenú inseminovanú včeliu matku, Podmienky pre poskytnutie pomoci:    pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom    chove predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc Prílohy predkladané prijímateľom pomoci: informácia   s   rozpisom   nákladov   podľa   príloh   č.   35   a   č.   36,   ktoré   jednoznačne   preukazujú   spojitosť   dokladov   o nákladoch s nákladmi na nákup včelích matiek, kópie   dokladov   preukazujúce   nákup   včelích   matiek   od   chovateľa   včelích   matiek   s   dekrétom   šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu, – kópia dokladov o zakúpení včelích matiek a kópie evidenčných lístkov včelích matiek. Prílohy predkladané žiadateľom: aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek zoznam   prijímateľov   pomoci,   s   uvedením   základnej   organizácie   počtu   zakúpených   včelích   matiek   s   srozdelením na   voľne   spárené   a   inseminované,   dokladovaných   nákladoch   a   žiadanej   pomoci   (v   elektronickej   aj   listinnej podobe). Chovateľ včelích matiek je povinný ku každej predanej matke včelárovi dodať evidenčný lístok, prijmový doklad a vypisaný preberací protokol k predaným matkám!