Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely Breeders Association of the Slovak Carniolan queen bees © www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37)
Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely ul.Dr.J.Gašperíka č. 599, P.O.Box 43, 033 01 Liptovský Hrádok, Tel.: 044/5221141 Určené: členom ZCHVMSKV V Liptovskom Hrádku 24. 02. 2017 P O Z V Á N K A Dňa 4. marca 2017 /sobota/ sa uskutoční Výročná členská schôdza nášho Združenia, na ktorú Vás pozývame. Schôdza sa uskutoční v priestoroch LPJ Gastro, Pod Lipami 64, 033 01 Liptovský Hrádok, so začiatkom o 8.30 hod. s prezentáciou od 8.00 hod. Navrhovaný program: - Otvorenie - Voľba komisií (mandátová a návrhová) - Správa predsedu - Správa tajomníka - Správa o hospodárení v r. 2016 a návrh rozpočtu na r. 2017 - Správa chovateľskej komisie - Informácia o vzniku Asociácie včelárov Slovenska - Správa KRK - Prijatie nových členov združenia - Diskusia - Návrh na uznesenie - Záver schôdze - obedňajšia prestávka - prednáška – Šľachtenie včiel Vzorky včiel na nozematózu a melivo na vyšetrenie spór MVP, mali byť odovzdané do konca februára podľa chovateľského poriadku. Kto súhlasí so zverejnením svojej adresy v časopise Včelár, nech nezabudne tlačivo odovzdať na VČS (v prílohe). Je to posledný termín na jeho odovzdanie. Bude sa vyberať aj členské na r. 2017, vo výške 40 €. Novoprijatí členovia 40 + 16,6 € zápisné. Dekréty chovateľov matiek sa vydajú len tým chovateľom, ktorí sa preukážu vydaným veterinárnym atestom príslušnou RVPS na chov matiek a majú splnené ďalšie náležitosti podľa organizačného poriadku vrátane testácie matiek.