Odber vzoriek a meliva 2024 Chovatelia matiek môžu odchovávať včelie matky za podmienok, ak sa nenachádzajú v ohnisku alebo ochrannom pásme vyhlásenom z dôvodu výskytu nebezpečných nákaz (hlavne mor včelieho plodu). Pre expedovanie včelích matiek v roku 2023 musí mať každý chovateľ včelích matiek vydaný platný dekrét. Dekrét chovateľ včelích matiek získa až po splnení podmienok v príkaznom liste– chovateľského poriadku bod č.3(PPO)POVERENÁ PLEMENÁRSKA ORGANIZÁCIA 3. Povinnosti chovateľov plemenných matiek 3.1 Každoročne odobrať vzorky zimného meliva a doručiť ich na RVPS do 28.2. na diagnostiku moru. 3.2 Každoročne odobrať vzorky zimných mŕtvoliek a doručiť ich na Ústav včelárstva L. Hrádok do 28.2. na diagnostiku nozematózy a akarapidózy. 3.3 Požiadať o veterinárny atest na chov matiek od príslušnej RVPS, pokiaľ je včelnica mimo ochranného pásma nebezpečnej choroby a nozematóza nepresahuje 30 % v ŠCH a 50 % v RCH. 3.4 Viesť knihu veterinárnych úkonov. 3.5 Doručiť vyplnené tlačivá: Matrika plemenných matiek, Prehľad hodnotení plemenných včelstiev a Výkaz odchovaných matiek najneskôr do 1. novembra bežného roku na Ústav včelárstva L. Hrádok. Nesplnenie si týchto povinností je závažným porušením chovateľského poriadku. Prílohy sú dostupné v ,,Súboroch k stiahnutiu,, alebo po kliknutí na tlačítko stiahnúť prílohy,,
© www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37) stiahnúť prílohy
Podľa organizačného poriadku ZCHVMSKV Šľachtiteľské chovy zasielajú minimálne 50 vzoriek zimných mŕtvoliek z päťdesiatich včelstiev. Rozmnožovacie chovy zasielajú minimálne 35 vzoriek zimných mŕtvoliek z tridsiatichpiatich včelstiev. Pri nedodržaní limitu dodaného počtu vzoriek nebude plemennému chovu vydaný platný dekrét k predaju včelích matiek na rok 2024!
Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely Breeders Association of the Slovak Carniolan queen bees