Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely Breeders Association of the Slovak Carniolan queen bees © www.sca-queen-bees.sk Adresa Združenia: Ústav včelárstva, Dr. J Gašperika 599, 033 08 Liptovský Hrádok, 044 522 11 41, 055 642 5226 Kto chce s minimálnymi nákladmi dosiahnuť maximálne výnosy, ten by mal pravidelne vyčistiť úľ a sebe hlavu                                                         (Dr. Pia Aumeierová; Deutsches Bienen-Journal, 2009, č.1.str.37)
Carnica Sokol, línia včiel vyšľachtená chovateľom včelích matiek Vladimírom Sokolom. Majiteľ chovu: Vladimír Sokol Lúčna 546/4 086 41 Raslavice Slovenská republika Tel. +421949819754 e-mail: carnicasokol@gmail.com Carnica Sokol patrí ku kranskému plemenu včely medonosnej (Apis mellifera carnica), karpatskému ekotypu. Orientačný a taxonometrický prehľad: Druh – včela medonosná Poddruh (plemeno, rasa) – kranská Ekotyp – karpatský Línia – názov Carnica Sokol (zmes línií slovenskej kranskej včely z Čergovského pohoria a Tatranskej oblasti). V skratke niečo ako som začal s včelárením: Včely a včelárstvo sme mali u nás v rodine neustále. Dá sa povedať že k včelám som si pričuchol už od narodenia. Od nebohého dedka som sa dozvedel ako sa zberal med s košov bez nutnosti likvidácie včelstva. Neskôr si u nás v Raslaviciach včelári sami vytvorili vlastný spolok kde si kúpili spoločný medomet. Postupne od včelárenia v košoch prešli k nádstavkovému včeláreniu. Do tajov v chove matiek ma zasvätil pán Andrej Stolárik. Jemu som dodnes vďačný za rady i skúsenosti ktoré si nenechal iba pre seba, jeho motto bolo v prvom rade nebyť konzervatívnym včelárom stále sa učiť a nové trendy overiť priamo v podmienkach našej lokality. To že včely v našom regióne boli od pradávna potvrdzuje aj nález fosílie včelieho plástu ktorý bol počas povodní v Čergovskom pohorí vyplavený ako nemý svedok pradávnej existencie včiel. Fosília plástu z Čergovského pohoria po povodní v roku 2008 autor Vladimír Sokol
História línie Carnica Sokol: Počiatok výberu a šľachtenia tejto línie sa začal v 90. tých rokoch. Za pomoci a odborného dohľadu, Mgr. Jozefa Tarcalu a od roku 96 až po rok 2003 i za odbornej asistencie VÚ - Včelárstva v Liptovskom Hrádku, prísnou selekciou a užším výberom pomocou technickej inseminácie prevádzanej Ing. Květoslavom Čermákom, Csc. bolo pre túto líniu vybraných 20kmeňnvých včelstiev ktoré tvorili východziu základňu pre túto novú uznanú a schválenú líniu včiel plemennou komisiou pre plemenný chov včiel na Slovensku. Názov línie Carnica Sokol bol touto komisiou priznaný a schválený v roku 2003. Program prísnej selekcie v tejto línie je prevádzaný aj naďalej podľa platných selekčných a plemenárskych kritérií. Kontrola čistokrvnosti a šľachtenie prebieha za pomoci technickej inseminácie prevádzanej vlastníkom chovu línie Carnica Sokol. V exteriérových požiadavkách spĺňa náročnosť a prísnosť požadovaných kritérií pre kranskú včelu. Vlastnosti línie Carnica Sokol: Je to včela ktorá dobre zvláda zimné obdobie. Veľmi dobre zimuje a pokojne zvláda aj dlhé zimné obdobie má malo zimných mŕtvoliek. V jarnom období ma veľmi rýchly jarný rozvoj. Napredovanie a intenzita rozvoja je rovnocenná s ostatnými líniami včiel kranskej rasy. Včelstva sú aj napriek priemerným rozlohám plodu veľmi početne. Veľmi dobre dokážu využívať jarné aj letné nektárové znášky no najmä medovicové skoré aj neskoré medovicové znášky. Pochádza z prostredia častého výskytu medovicových znášok, hlavne z ihličnatých porastov, (jedľa a smrek). Početnosť si dokáže udržať aj pri nepriaznivých znáškových rokoch. Včelie matky sa dožívajú produkčného veku aj do troch produkčných rokoch, pričom v mednej produkcií vôbec nezaostávajú za včelstvami s mladšími matkami. Pri správnej zoo-technológií včelárom je málo rojivá. V miernosti a sedení na plástoch dosahuje v priemere známku 3 zo stupnice (4 – 1). Veľmi dobre stavia nové dielo. Má veľmi dobré vyvinutý čistiaci pud, hodinový priemer pri hygienickom teste sa pohybuje od 10 do 18 hodín. Včelstva sú neustále selektované na vysoký čistiaci pud, (skoré odstránenie mŕtveho a chorého plodu). Od roku 2015 sa vo všetkých včelstvách sleduje populačná dynamika denného nárastu klieštika. Týmto sledovaním sa podarilo vystopovať včelstvá u ktorých je miera nárastu populácie klieštika veľmi nízka to nám následne umožnilo selektovať a nájsť včelstvá u ktorých je dominancia prejavu VSH. Bližšie informácie sú uvádzané na http://www.uvc.sk/page6.html Včelstvá počas troch rokov !!! neboli ošetrované žiadnou tvrdou chémiou. Počas týchto rokov sa včelstvá ošetrili iba v mesiaci august EKOPOLOM Práca a technológia obhospodarovania včelstiev. Obhospodarovanie včelstiev je totožné s technológiou ktorá sa bežne využíva pri komerkčnom ale i hoby včelárení. S včelami danej línie je potrebné pracovať. Šľachtenie. Výber a selekcia sa prevádza dlhodobo z celkového počtu 100ks. včelstiev. Z toho je 60% matiek inseminovaných. Rozdiel výkonu včelstiev od inseminovaných a voľne párených matiek nie je žiadny. Z doterajšej odozvy od včelárov sú na tom v sprievodných vlastnostiach lepšie včelstvá od inseminovaných matiek. Selekcia na požadované kritéria je prevádzaná v náročnom horskom prostredí Čergovského prostredia. Je kladený predovšetkým dôraz na tvrdú a nekompromisnú selekciu hlavne v tomto prostredí. Lokalita selekčného prostredia 100% preverí na životaschopnosť každé plemenné včelstvo ktoré je vybrané na ďalší šľachtiteľský cieľ. Včelstva sú chované v tenkostenných úľoch o hrúbke steny 25cm. Typ úľov šírka Optymal a dĺžka Langstroth. Počas celej včelárskej sezóny sa v plemenných a produkčných včelstvách nepoužíva materská mriežka. Včelstva tak majú možnosť naplno ukázať svoju vitalitu a životaschopnosť na produkčné a sprievodné vlastnosti. (med, sila, miernosť, rojivosť a prispôsobivosť na dané životné prostredie). Materská mriežka sa výlučne používa iba v otcovských plemenných včelstvách v ktorých prebieha chov trúdov pre potrebu inseminácie včelích matiek. Šľachtenie na hore menované vlastnosti je vykonávané v spolupráci s Výskumným ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku a Združením chovateľov včelích matiek slovenskej kranskej včely. (SCA)-ZCHVMSKV ktorého som dlhoročným členom.